Algemene verkoopsvoorwaarden - Wondercar

 

 

 

MYWAYPRO is een commerciële benaming van de vennootschap “Wondercar”

1. TOEPASSINGSGEBIED EN TAAL

 

1.1. Deze Algemene Voorwaarden regelen de relatie tussen MYWAYPRO en de klant (“Klant”) met betrekking tot het gebruik van het platform www.mywaypro.be door de Klant en met betrekking tot het aanbieden, verkopen en leveren van voertuigen van of namens MYWAYPRO aan de Klant.

 

1.2. Registratie voor het Platform en elke toegang tot of gebruik van het Platform, met inbegrip van het uitbrengen van een Bod met betrekking tot een Voertuig, geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding door de Klant van deze Algemene Voorwaarden. De Klant gaat ermee akkoord afstand te doen van zijn eigen algemene en bijzondere voorwaarden, zelfs als daarin wordt vermeld dat alleen deze voorwaarden van toepassing kunnen zijn, en zelfs als dergelijke voorwaarden niet door MYWAYPRO zijn geprotesteerd.

 

1.3. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen MYWAYPRO en de Klant met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst en vervangen alle voorafgaande verklaringen, onderhandelingen, afspraken, overeenkomsten en toezeggingen, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst.

 

1.4. De Klant erkent uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van alle onderhavige voorwaarden en deze te hebben begrepen en ermee in te stemmen. In het bijzonder is de Klant akkoord met de principes inzake voertuiginformatie, garantie, conformiteit en klachten en aansprakelijkheid zoals uiteengezet in de artikelen 8 tot 12 van deze Algemene Voorwaarden.

 

1.5. MYWAYPRO behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde zonder kennisgeving aan de Gebruiker of Klanten te wijzigen door wijzigingen online aan te kondigen. Het blijven gebruiken van het Platform na de bekendmaking van de wijzigingen houdt in dat de gewijzigde voorwaarden worden geaccepteerd.

 

1.6. Hoewel vertalingen van deze Algemene Voorwaarden met de grootst mogelijke zorg zijn opgesteld, is de Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden bindend voor de Klant en MYWAYPRO.  In geval van tegenstrijdigheid tussen het origineel en de vertaling ervan, hebben de bepalingen van de Nederlandse versie voorrang.

 

1.7. De Klant erkent en stemt ermee in dat hij handelt als een professionele autohandelaar met een grondige kennis van de sector van de tweedehandsauto's en van de problemen die typisch zijn voor tweedehandsauto's en het tweedehandsbedrijf.

 

2. DEFINITIES

 

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis:

 

Aankoopprijs: dit is de Aangeboden Prijs en de transportkosten plus alle toepasselijke Belastingen;

 

Aangeboden Prijs: heeft de betekenis die eraan toegekend in clausule 5.3.;

 

Afhaalautorisatiebevestiging: dit is het machtigingsformulier voor het ophalen van het (de) Voertuig(en); ook wel de pick-up authorisation genoemd;

 

Algemene voorwaarden: dit zijn deze Algemene Verkoopsvoorwaarden van MYWAYPRO;

 

Belgische Klant:  dit is een Klant wiens leveringsadres in België is;

 

Bod: het bod dat de Klant plaatst via het Platform in verband met de aankoop door de Klant bij MYWAYPRO van een of meer Voertuigen zoals aangegeven in clausule 5.3.;

 

CMR Conventie: dit is de Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg (https://www.jus.uio.no/lm/un.cmr.road.carriage.contract.convention.1956/doc.html (geraadpleegd op 8 april 2020);

 

Gebruikers: dit zijn de gebruikers zoals uitgelegd in artikel 4.1;

 

e-factuur: een factuur die is opgesteld en verzonden in een elektronisch formaat zoals gekozen door MYWAYPRO. Dit is de wettelijke vorm van de factuur die door MYWAYPRO wordt verzonden;

 

Export: een levering van goederen die worden geleverd en vervoerd buiten de Europese Unie ;

 

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met één BTW nummer die is geregistreerd voor het gebruik van het Platform, zoals geïdentificeerd in het Registratieformulier;

 

Leverancier: elke leasemaatschappij, autofabrikant, ander bedrijf en/of natuurlijke persoon die handelt voor professionele doeleinden en wie de Voertuigen verkocht hebben aan MYWAYPRO;

 

MYWAYPRO: dit is Wondercar NV met maatschappelijke zetel te Fabrieksstraat 61, 1930 Zaventem (BTW nummer BE0876.849.514)

 

Platform: dit is online trading platform beheerd door MYWAYPRO en via welke een Klant een Bod kan uitbrengen voor de aankoop van Voertuigen, toegankelijk via de Website een andere URL zoals  MYWAYPRO de Klant van tijd tot tijd kan informeren.

 

Pre-visionele Verkoop” (of upstream sales) dit is verkoop van voertuigen die nog niet in stock zijn bij MYWAYPRO op het moment van de bestelling door de Klant;

 

Registratieformulier”: dit is het formulier dat naar behoren is/wordt ingevuld door de Koper tijdens de registratieprocedure voor het Platform. Het bevat o.a. een geldig btw-nummer, bewijs van registratie van het bedrijf en een kopie van de ID van de eigenaar/manager van het geregistreerde bedrijf, alle scans van originele documenten met duidelijke links;

 

Toegangsmiddel: dit is de gebruikers-ID, wachtwoord en andere toegangsmethoden die nodig zijn om toegang te verkrijgen tot het Platform en dit te gebruiken;

 

Transportdocumenten: dit zijn alle naar behoren en volledig ingevulde vervoersdocumenten die vereist zijn in verband met en noodzakelijk zijn ter bewijs van het transport van het Voertuig van de ene plaats naar de andere, inclusief en zonder beperkingen de CMR-vrachtbrief, exportdocumenten of leveringsbewijs;

 

Voertuig: elk voertuig dat via het Platform wordt aangeboden;

 

Voertuigbeschrijving: de door MYWAYPRO verstrekte beschrijving van het Voertuig inclusief schaderapport en foto’s;

 

Voertuigdocumenten:  dit zijn alle officiële documenten met betrekking tot het Voertuig (met inbegrip van, maar niet beperkt tot certificaat van overeenstemming en controledocumenten);

 

Website:   dit stemt overeen met volgende URL  www.mywaypro.be ;

 

3. REGISTRATIE OP HET PLATFORM

 

3.1. Het Platform is uitsluitend beschikbaar voor en mag alleen worden gebruikt door professionele autohandelaars en erkende autohandelaars die als zodanig zijn geregistreerd.

 

3.2. Om gemachtigd te zijn tot toegang en gebruik van het Platform, moet de Klant een bevestiging van de inschrijving vragen door het Registratieformulier naar behoren in te vullen en alle vereiste documenten te sturen in overeenstemming met de inschrijvingsmodaliteiten beschreven op de Website, en door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden.

 

3.3. De persoon die het Registratieformulier invult en indient, en deze Algemene Voorwaarden accepteert namens de Klant, vertegenwoordigt en garandeert dat hij/zij de nodige bevoegdheden heeft om de Klant wettelijk te binden.

 

3.4. De Klant garandeert dat alle verstrekte informatie en/of documenten correct, volledig en geldig zijn. De Klant zal MYWAYPRO onmiddellijk op de hoogte brengen van elke wijziging in de informatie uit het Registratieformulier en/of documenten ingediend onder artikel 3.2. Niettegenstaande artikel 3.5 hieronder, erkent en accepteert de Klant dat MYWAYPRO geen aansprakelijkheid draagt met betrekking tot de verificatie van de door de Klant verstrekte informatie en documentatie.

 

3.5. MYWAYPRO heeft te allen tijde (voor of na bevestiging van de registratie van de Klant) het recht om de juistheid van de gegevens op het Registratieformulier en/of de geldigheid van de door de Klant onder clausule 3.2 ingediende documenten te controleren. Indien een dergelijke verificatie enige onnauwkeurigheid van de informatie en/of de ongeldigheid van de documenten aan het licht brengt, behoudt MYWAYPRO zich het recht voor om, onverminderd haar overige rechten en rechtsmiddelen onder deze Algemene Voorwaarden of anderszins, om

(i) het verzoek tot registratie van de Klant af te wijzen. MYWAYPRO zal de Klant van een dergelijke afwijzing op de hoogte stellen en kan naar eigen goeddunken de Klant de mogelijkheid geven om eventuele onjuistheden en/of ongeldige documenten te corrigeren; of 

(ii) de toegang tot en het gebruik van het Platform te schorsen of permanent te ontzeggen aan de Koper en zijn Gebruikers in overeenstemming met clausule 4.6.

 

3.6. MYWAYPRO behoudt zich te allen tijde het recht voor om de bevestiging van een registratieverzoek zonder opgave van reden te weigeren. MYWAYPRO is niet aansprakelijk voor eventuele schade die door de Klant wordt geleden als gevolg van of in verband met een dergelijke weigering.

 

3.7. Indien MYWAYPRO besluit het registratieverzoek van de Klant goed te keuren, dan zal MYWAYPRO de Klant hiervan op de hoogte stellen en de Klant een of meer Toegangsmiddelen voor het Platform ter beschikking stellen. De Klant kan pas na dergelijke goedkeuring door MYWAYPRO en ontvangst van de Toegangsmiddelen Biedingen uitbrengen.

 

3.8. Toegang tot het Platform via registratie is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De Klant geeft de gevraagde informatie tijdens de registratieprocedure te goeder trouw door. De Klant is verplicht zijn login en wachtwoord niet aan anderen bekend te maken en elke vorm van misbruik door derden te voorkomen. MYWAYPRO is niet aansprakelijk voor misbruik van de gebruikersnaam of het wachtwoord van de Klant.

 

3.9. Indien de Klant vermoedt dat derden toegang hebben tot zijn account, stelt hij MYWAYPRO hiervan onverwijld op de hoogte. MYWAYPRO behoudt zich het recht voor om, in geval van oneigenlijk, onrechtmatig of onwettig gebruik van accounts, of in geval van vermoeden hiervan, de registratie onmiddellijk te annuleren en daarnaast schadevergoeding te eisen voor de geleden schade.

 

4. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN HET PLATFORM

 

4.1. De Klant erkent en aanvaardt dat hij verantwoordelijk is voor het handelen en nalaten van alle gebruikers die het Platform namens de Klant of anderszins via de Toegangsmiddelen van de Klant gebruiken ("Gebruikers"). De Klant dient alle Gebruikers een kopie van deze Algemene Voorwaarden te verstrekken, deze na  te leven en ervoor zorgen dat elke Gebruiker zich aan deze Algemene Voorwaarden houdt.

 

4.2. De Klant garandeert dat het Platform zal worden gebruikt in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en alle geldende toepasselijke nationale en internationale wetgeving en, in het algemeen, op verantwoordelijke manier, uitsluitend voor eigen en toegelaten beroepsmatige doeleinden en zonder inbreuk te maken op de rechten van derden.  Het is noch aan de Klant, noch aan de Gebruikers toegestaan om wijzigingen aan het Platform aan te brengen. De Klant is aansprakelijk voor en zal MYWAYPRO volledig schadeloosstellen en vrijwaren van alle door MYWAYPRO geleden of opgelopen verliezen en/of schade uit of in verband met (i) wijzigingen die aan het Platform zijn aangebracht; en/of (ii) het gebruik van het Platform op een wijze die niet overeenkomt met deze Algemene Voorwaarden.

 

4.3. De Klant verbindt zich ertoe het Platform niet te zullen gebruiken en verzekert dat geen van zijn Gebruikers het Platform gebruikt om (i) te downloaden, data die virussen, wormen spyware, malware of andere soortgelijke kwaadaardige programma's bevatten te verzenden of te verspreiden; (ii) berekeningen, handelingen of transacties uit te voeren die de werking van het Platform of andere programma, computers of telecommunicatiemiddelen kunnen verstoren, vernietigen of beperken; (iii) informatie of materiaal in te dienen dat inbreuk maakt op de rechten van derden en/ of lasterlijk, obsceen, bedreigend of anderszins onwettig is; en/of (iv) niet-bindende Biedingen in te dienen.

 

4.4. Voor het gebruik van het Platform zijn Toegangsmiddelen nodig. De Toegangsmiddelen zijn strikt persoonlijk en de Klant is verantwoordelijk voor de bescherming, de vertrouwelijkheid, de veiligheid en het juiste gebruik van het Toegangsmiddel door hem en zijn Gebruikers en verbindt zich ertoe alle stappen te ondernemen om onbevoegde kennis en gebruik door derden te voorkomen. De Klant zal geen enkel Toegangsmiddel aan een derde partij, met uitzondering van Gebruikers die naar behoren gemachtigd zijn om namens haar op te treden, overdragen of verkopen.

 

4.5. De Klant zal MYWAYPRO onmiddellijk per e-mail op de hoogte brengen van het verlies, de diefstal, de schending van de vertrouwelijkheid of van alle risico op misbruik van de Toegangsmiddelen. De Klant is volledig en onvoorwaardelijk verantwoordelijk voor elk gebruik van het Platform en alle uitgebrachte Biedingen, alsmede voor alle nadelige gevolgen die rechtstreeks of onrechtstreeks daaruit kunnen ontstaan.

 

4.6. MYWAYPRO heeft het recht een account om welke reden dan ook voor bepaalde of onbepaalde tijd in te trekken. Dit is inclusief, zonder enige beperking, een vertraging in de betaling van een voertuig, verdacht gedrag, verdenking van fraude of een btw-carrousel of enige andere reden die MYWAYPRO niet aan de Klant hoeft te communiceren.

 

4.7. MYWAYPRO  is niet aansprakelijk voor enige door de Klant geleden of opgelopen schade die voortvloeit uit of verband houdt met een dergelijke opschorting, blokkering of weigering van toegang zoals beschreven in dit artikel 4.6.

 

4.8. De intellectuele en industriële eigendomsrechten en knowhow die aan het Platform verbonden zijn, behoren uitsluitend toe aan MYWAYPRO. MYWAYPRO verleent de Klant en zijn Gebruikers een niet-overdraagbare, beperkte, niet-exclusieve licentie om het Platform uitsluitend voor de eigen zakelijke doeleinden van de Klant te gebruiken, totdat MYWAYPRO de toegang van de Klant en/of zijn Gebruikers tot het Platform blokkeert of ontzegt.

 

4.9. De Klant neemt alle nodige maatregelen om de intellectuele en industriële eigendomsrechten van MYWAYPRO te beschermen en ervoor te zorgen dat zijn Gebruikers deze beschermen.

 

4.10. Zonder afbreuk te doen aan de rechten van de Klant en de Gebruikers op grond van de wetgeving inzake de bescherming van computerprogramma's waarvan niet contractueel kan worden afgeweken, mogen de Klant en zijn Gebruikers het Platform op enigerlei wijze niet: (i) wijzigen, vertalen of aanpassen; (ii) decompileren of demonteren; (iii) kopiëren; (iv) aan derden doorgeven, vervreemden, verlenen als sublicentie, leasen, uitlenen of distribueren; (v) een product of dienst in wezen te creëren die in grote mate overeenkomt met het Platform; en/of (vi) het kopiëren van ideeën, kenmerken en/of functies van het Platform. MYWAYPRO behoudt zich het alleenrecht voor om eventuele fouten te corrigeren.

 

4.11. De Klant erkent en stemt ermee in dat MYWAYPRO zich het recht voorbehoudt om de Klant en zijn Gebruikers om welke reden dan ook de toegang te ontzeggen tot het Platform, inclusief en zonder beperking: (i) in geval van daadwerkelijke of redelijkerwijs vermoedelijke schending door de Klant  en/of zijn Gebruikers van deze Algemene Voorwaarden; (ii) in geval van een aanval op het IT-systeem van MYWAYPRO; (iii) indien wettelijk vereist; (iv) teneinde nadelige effecten op MYWAYPRO, de Klant en/of de Gebruikers te vermijden of te verminderen en (v) om onderhoudswerkzaamheden aan het Platform uit te voeren. MYWAYPRO zal redelijke pogingen ondernemen om de Klant zo snel als praktisch mogelijk is in te lichten over een dergelijke ontzegging van toegang.

 

4.12. De Klant erkent en stemt ermee in dat de MYWAYPRO zich het recht voorbehoudt om de toegang van de Klant en die van zijn Gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving,  voor bepaalde of onbepaalde tijd te blokkeren (i) in geval van schending van deze Algemene Voorwaarden door de Klant en/of zijn Gebruikers; of (ii) in geval van frauduleuze praktijken van de Klant en/of zijn Gebruikers; (iii) om enige andere reden en naar goeddunken van MYWAYPRO; en zonder het recht op enige vorm van compensatie te openen.

 

5. BIEDINGEN – VEILINGEN - BEVESTIGING

 

5.1. Alle veilingen, Biedingen, prijslijsten, leveringsvoorwaarden, enz. worden door MYWAYPRO via het Platform gecommuniceerd. De beschikbaarheid, prijzen en levertijden die in dergelijke communicatie worden aangegeven, zijn indicatief en kunnen wijzigen. Aanbiedingen, veilingen en prijslijsten binden MYWAYPRO niet, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door MYWAYPRO is bevestigd door een orderbevestiging te sturen. De orderbevestiging bevat een kopie of een verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden.

 

5.2. De verschillende Biedingen en Veilingen die worden aangeboden door MYWAYPRO worden beschreven op de Website.

 

5.3. Indien de Klant één of meerdere Voertuig(en) wenst te kopen, heeft hij de optie om een Bod uit te brengen voor de aankoop van dit/deze Voertuig(en). Een Bod bestaat altijd uit de Aankoopprijs die de Klant bereid is voor dit/deze Voertuig(en) aan MYWAYPRO te betalen (de “Aangeboden Prijs”).

 

5.4. Elk Bod  van de Klant is uitgedrukt in euro's, exclusief BTW en is bindend en permanent voor de Klant. De Klant kan zijn Bod niet herroepen, tenzij met voorafgaande en schriftelijke toestemming van MYWAYPRO. MYWAYPRO heeft het recht om, naar eigen inzicht en zonder verplichting tot motivering, een Bod  te weigeren als zij vermoedt dat het Bod ongeldig of misleidend is. MYWAYPRO is niet verplicht om de Klant in een dergelijk geval te informeren.

 

5.5. Indien de Klant meer dan één Bod voor hetzelfde Voertuig indient, zal alleen het hoogste Bod van de Klant door MYWAYPRO in aanmerking worden genomen.

 

5.6. MYWAYPRO is niet aansprakelijk voor alle door de Klant geleden of opgelopen verliezen en of schade die voortvloeien uit of verband houden met een beslissing van MYWAYPRO om een Bod op enig moment niet te aanvaarden, te annuleren of anderszins niet door te gaan met een veiling of Aanbieding.

 

5.7. Nadat MYWAYPRO een orderbevestiging heeft verstuurd, is de koop definitief en heeft de Klant het recht niet meer om de aankoop te annuleren. Als MYWAYPRO ermee instemt om een definitieve verkoop te annuleren, hetgeen MYWYPRO naar eigen goeddunken kan doen, zonder enige verplichting, behoudt  MYWAYPRO zich het recht om tien (10) % van de Aangeboden Prijs op de desbetreffende orderbevestiging op te eisen van de Klant.

 

6. PRIJS EN BETALING   

 

6.1. Prijzen zijn in EUR, tenzij anders aangegeven in de orderbevestiging. De Klant draagt het risico van koerswijzigingen. Prijzen zijn exclusief belasting toegevoegde waarde (BTW) en andere belastingen, invoerrechten en heffingen.  Belastingen, rechten en/of heffingen, van welke aard ook, met betrekking tot de geleverde Voertuigen of de levering van die Voertuigen, met inbegrip van belastingen of heffingen die na het sluiten van de overeenkomst zouden worden ingevoerd, zijn volledig voor rekening van de Klant. 

 

6.2. Onmiddellijk na de orderbevestiging bezorgt MYWAYPRO een factuur per e-mail voor de Aankoopprijs zoals gespecificeerd in de orderbevestiging.  De Klant dient de Aankoopprijs volledig te betalen binnen de tien (10) werkdagen na factuurdatum. De prijs bestaat uit (i) de prijs van de Voertuig(en), (ii) indien van toepassing de verschuldigde BTW, (iii) eventuele extra kosten indien de Klant heeft gekozen voor aanvullende diensten zoals bijvoorbeeld transport of reparatie diensten op expliciete aanvraag van de Klant.

 

6.3. De betaling wordt uitgevoerd door de rechtspersoon dat op de orderbevestiging wordt vermeld met de juiste referentie door overschrijving op de rekening aangegeven door MYWAYPRO op de factuur. Bankkosten en valuta-omrekeningskosten (indien de Klant in andere valuta dan de EUR betaalt) zijn voor rekening van de Klant. Contante betalingen worden door MYWAYPRO niet aanvaard. Betaling via andere middelen dan overschrijving vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van MYWAYPRO.

 

6.4. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de facturatie via e-factuur (elektronische facturen) zal gebeuren en dat Klant geen afdrukken van facturen zal ontvangen. De Klant erkent en stemt ermee in dat hij verantwoordelijk is voor het voldoen aan alle toepasselijke wettelijke vereisten met betrekking tot de ontvangst en opslag van e-facturen.

 

6.5. Onverminderd de rechten en rechtsmiddelen van MYWAYPRO onder deze Algemene Voorwaarden, volgens de wet of anderszins, als de betaling niet is overgemaakt op de bankrekening van MYWAYPRO binnen de toepasselijke betalingstermijn, dan heeft MYWAYPRO het recht om  zonder voorafgaande kennisgeving en zonder ingebrekestelling interesten in rekening te brengen op de achterstallige bedragen ter hoogte van een tarief van twee (2) % per begonnen maand of, als een daartoe bevoegde rechtbank dat tarief niet van toepassing zou verklaren, de rentevoet dat van toepassing is onder de Belgische Wet van 2 augustus 2002 betreffende betalingsachterstanden bij handelstransacties. Daarnaast heeft MYWAYPRO het recht om administratiekosten in rekening te brengen van 250 EUR per herinnering aan de Klant, met een maximum van één herinnering om de vijftien (15) dagen. Als de betaling in een gerechtelijke procedure moet worden gevorderd, heeft MYWAYPRO recht op de maximale rechtsplegingsvergoeding. Bovendien heeft MYWAYPRO het recht de overeenkomst met de Klant te beschouwen als onrechtmatig geannuleerd door de Klant met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke machtiging. Indien de overeenkomst op grond van deze bepaling wordt ontbonden, behoudt MYWAYPRO zich het recht om  tien (10) % van de totale waarde van de bestelling, exclusief BTW en met een minimumbedrag van vijfhonderd (500) EUR, als schadevergoeding te eisen van  de Klant.

 

6.6. De Klant heeft niet het recht om vorderingen die hij heeft of beweert te hebben, te verrekenen met bedragen die hij verschuldigd is aan MYWAYPRO. MYWAYPRO heeft het recht om betalingen door de Klant in de volgende volgorde aan te rekenen: (i) om openstaande bedragen te verrekenen met een eerdere transactie tussen MYWAYPRO en de Klant, (ii) om de kosten en interesten te regelen en (iii) om de hoofdsom te verrekenen.

 

6.7. Voor Voertuigen die worden verkocht aan een andere lidstaat van de Europese Unie, kan het btw-nultarief van toepassing zijn. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van alle formaliteiten om in aanmerking te komen voor het nultarief. Als het nultarief om welke reden dan ook niet wordt geaccepteerd door de fiscale autoriteiten, zal de Klant MYWAYPRO vrijwaren voor elke vordering in verband hiermee. In een dergelijk geval zal de Klant het verschuldigde bedrag in BTW aan MYWAYPRO betalen na ontvangst van een schriftelijk verzoek van MYWAYPRO.

 

7. TRANSPORT - LEVERING – OVERDRACHT RISICO

 

7.1. Het transport van het Voertuig wordt uitgevoerd door of namens MYWAYPRO voor Belgische Klanten.  Belgische Klanten hebben de optie om, namens MYWAYPRO het transport van de Voertuigen zelf te verzorgen. Niet-Belgische Klanten moeten het transport steeds zelf verzorgen.

 

7.2. Als de bestelling uit meerdere Voertuigen bestaat, heeft MYWAYPRO het recht om een deel van de ordebevestiging te leveren wanneer en in de mate dat deze door haar Leveranciers aan MYWAYPRO wordt geleverd.

 

7.3. Transport van Voertuigen geregeld door MYWAYPRO.

 

7.3.1. Indien MYWAYPRO het transport van de Voertuig(en) voor de Klant afhandelt, gaat de Klant ermee akkoord dat

(i) het transport wordt pas geregeld op het moment dat de betaling van de volledige prijs door de Klant aan MYWAYPRO is overgemaakt op de bankrekening van MYWAYPRO in overeenstemming met artikel 6.2 en 6.3.; 

(ii) MYWAYPRO namens de Klant een overeenkomst met de logistieke dienstverlener sluiten om het transport naar het door de Klant aangegeven adres te regelen; en 

(iii) alle kosten en risico's verbonden aan de inspectie en het transport van de Voertuigen gedekt zijn onder de CMR Conventie.   De Klant garandeert een adequate leveringsplaats met voldoende capaciteit om de aflevering degelijk te kunnen uitvoeren. Indien dit niet het geval is, kan de logistieke dienstverlener beslissen om de voertuig(en) niet achter te laten. De Klant aanvaardt dat alle bijkomende transportkosten die hieruit voortvloeien volledig ten zijn laste komen.

 

7.3.2. Levertijden zijn indicatief en niet van essentieel belang en kunnen worden gewijzigd op grond van onder meer wijzigingen in het leveringsschema van de Leverancier en andere omstandigheden buiten de controle van MYWAYPRO. De Klant is op de hoogte en aanvaardt dat MYWAYPRO geen controle heeft over veranderingen in het leveringsschema, om welke reden dan ook, door zijn  Leverancier. MYWAYPRO zal redelijke inspanningen leveren om de Klant op de hoogte te stellen van wijzigingen omtrent de indicatieve levertijden.  MYWAYPRO is, behalve in geval van eigen bedrog of opzet, niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering. Vertraging in de levering van voertuigen ontslaat de Klant niet van zijn verplichting om de levering in ontvangst te nemen.

 

7.3.3. Elk Voertuig zal en mag alleen naar het land van bestemming worden getransporteerd zoals vermeld in de orderbevestiging. De Klant is aansprakelijk voor en zal MYWAYPRO vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle verliezen en schade die MYWAYPRO lijdt of heeft geleden als gevolg van of in verband met het vervoeren van een Voertuig naar een ander land dan het land van bestemming zoals dit op de orderbevestiging wordt vermeld.

 

7.4. Het transport van Voertuigen wordt door de Klant geregeld namens MYWAYPRO.

 

7.4.1. Indien de Klant opteert om de Voertuig(en) op te halen dan gebeurt de ophaling plaats op de bedrijfsterreinen van MYWAYPRO zoals gecommuniceerd aan de Klant op het Afhaalautorisatiedocument.

 

7.4.2. Het Voertuig is pas beschikbaar voor afhaling op het laatste van volgende tijdstippen (i) het moment waarop de volledige prijs (inclusief verzendkosten en toepasselijke in- of uitvoerrechten) is overgemaakt op de bankrekening van MYWAYPRO in overeenstemming met artikel 6.2 en 6.3. ; en (ii) de afgifte van de Afhaalautorisatiedocumenten aan de Klant.

 

7.4.3. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat MYWAYPRO zich te allen tijde het recht voorbehoudt om de levering van de Voertuig(en) aan de Klant (of de transporteur van de Klant, indien van toepassing) te weigeren indien de Klant (of de transporteur van de Klant in voorkomend geval) niet de nodige afhaaldocumenten kan overleggen. De Klant is volledig verantwoordelijk voor eventuele verliezen die door de Klant, MYWAYPRO of enige derde partij worden geleden als gevolg van of in verband met een dergelijk gebrek aan een geldig Afhaalautorisatiedocument.

 

7.4.4. De Klant haalt het Voertuig op (of laat het ophalen) en vervoert het uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de Afhaalautorisatiedocument (of een korter tijdsbestek als dit wordt vermeld op het Afhaalautorisatiedocument).

 

Indien de Klant bovenstaande termijn niet respecteert,  behoudt MYWAYPRO zich het recht voor om de Klant een bedrag van veertig euro (EUR 40,00) administratiekosten en maximaal vijf euro (EUR 5,00) per dag per Voertuig in rekening te brengen totdat de voertuig(en) zijn afgehaald.

 

7.5. Indien de Klant (i) nalaat de voertuigen of een deel daarvan op te halen binnen dertig (30) dagen na kennisgeving door MYWAYPRO dat de Voertuigen beschikbaar zijn voor ophaling ; of (ii) nalaat om de volledige betaling van de factuur binnen tien (10) dagen na de datum van de factuur uit te voeren in overeenstemming met artikel 6.2. en 6.3 van deze Algemene Voorwaarden en/of (iii) schriftelijk aan MYWAYPRO meedeelt dat hij de voertuigen niet zal betalen en/of afhalen, heeft MYWAYPRO het recht om de overeenkomst met de Klant geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden lastens de Klant. In geval van ontbinding in overeenstemming met deze bepaling, heeft MYWAYPRO recht op een vergoeding van tien (10) % van de prijs van de Voertuigen waarop de beëindiging betrekking heeft bovenop de eventuele transportkosten, volledig door de Klant zullen worden gedragen. Tenzij en totdat MYWAYPRO haar recht om de overeenkomst te ontbinden uitoefent, zal de Klant niet worden ontheven van zijn verplichting om de Voertuigen op te halen en te betalen en om MYWAYPRO te vergoeden voor opslagkosten in overeenstemming met artikel 7.4.4 van deze Algemene Voorwaarden.

 

7.6. Inspectie van de Voertuigen moet door de Klant of zijn aannemer worden uitgevoerd bij de levering of ophaling van de voertuigen. Hierbij dient de Klant zich ervan te vergewissen dat de Voertuigen voldoet aan de MYWAYPRO voertuigbeschrijving (inclusief schaderapport).  Tijdens dit onderzoek zal de Klant te allen tijde rekening houden met (i) het feit dat de Klant een tweedehandsvoertuig heeft gekocht; (ii) de kilometerstand van de Voertuigen; en (iii) de eerste registratiedatum van het Voertuigen. Gebreken in of schade aan onderdelen van de Voertuigen geven de Klant niet het recht om een Voertuig af te keuren.  De Klant is een professionele Klant en verbindt zich ertoe de Voertuigen bij aflevering zorgvuldig te inspecteren of inspectie toe te wijzen aan een derde partij die over de vereiste technische kennis beschikt om inspectie uit te voeren. MYWAYPRO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor zichtbare schade of defecten die niet werden vastgesteld door MYWAYPRO en de Klant (of een derde partij die namens hem de voertuigen afhaalde) op het moment dat de Voertuigen werden opgehaald. Als MYWAYPRO en de Klant geen overeenstemming bereiken over de vergoeding van zichtbare schade of defecten vastgesteld bij inspectie, heeft MYWAYPRO het recht om de overeenkomst met de Klant schriftelijk te ontbinden.

 

7.7. Als zekerheid voor de betaling van eerdere en huidige vorderingen die MYWAYPRO heeft of kan hebben op de Klant, kan MYWAYPRO een retentierecht uitoefenen en wordt MYWAYPRO een pandrecht verleend op alle Voertuigen van de Klant die MYWAYPRO bezit of zal verkrijgen en op alle voertuigen die MYWAYPRO verschuldigd is aan de Klant.

 

7.8. Alle Voertuigen die ter beschikking worden gesteld in overeenstemming met dit artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden blijven eigendom van MYWAYPRO totdat de Klant aan al zijn betalings- en ophaalverplichtingen heeft voldaan, zelfs als MYWAYPRO de ophaling van voertuigen voorafgaand aan de ontvangst van de volledige betaling heeft toegestaan in afwijking van dit artikel. De Klant heeft niet het recht om de voertuigen te vervreemden, in pand te geven, te bezwaren of te wijzigen voordat de eigendomsoverdracht plaatsvindt. Als derden beslag leggen op zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust of een recht daarop willen doen gelden, zal de Klant MYWAYPRO onmiddellijk schriftelijk informeren en kopieën van alle relevante documenten met betrekking tot het beslag verstrekken.

 

7.9. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de voertuigen gaat ten vroegste over op de Klant op het moment van (i) het ophalen van het voertuig door de Klant of (ii) de levering van het voertuig op de door de Klant aangegeven bestemming. De Klant aanvaardt dat voertuigen niet noodzakelijk overdekt worden opgeslagen.

 

8. BEWIJS VAN VERVOER EN VOERTUIGDOCUMENTEN

 

8.1. Levering binnen de Gemeenschap

 

8.1.1. In het geval van een intracommunautaire levering dient de Klant aan MYWAYPRO alle vereiste bewijsmaterialen en Transportdocumenten met betrekking tot de Voertuigen en het land van bestemming naar behoren ingevuld in te dienen.

 

8.1.2. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat, ongeacht of het transport door of namens MYWAYPRO is geregeld, in het geval MYWAYPRO redelijkerwijs twijfelt aan de geldigheid of volledigheid van de door de Klant ingediende Transportdocumenten, MYWAYPRO zich het recht voorbehoudt om de Voertuigdocumenten te bewaren tot het moment dat de Klant geldige bewijsstukken indient en MYWAYPRO de Voertuigdocumenten pas zal leveren van zodra MYWAYPRO correct ingevulde Transportdocumenten en bewijsstukken heeft ontvangen.

 

8.2. Export

 

8.2.1. In het geval van Export dient de Klant aan MYWAYPRO alle vereiste en naar behoren ingevulde bewijsmateriaal en Transportdocumenten met betrekking tot de Voertuigen en het land van bestemming in te dienen.

 

8.2.2. In het geval van Export, in afwachting van de overdracht en ontvangst van het benodigde exportdocument, vereist MYWAYPRO per Voertuig dat wordt geëxporteerd naar een niet-EU-land, een garantie die gelijk is aan de som van het btw-bedrag dat verschuldigd zou zijn in het land waar MYWAYPRO factureert, voor het geval de MYWAYPRO-verkoop niet als export geldt voor btw-doeleinden. Het garantiebedrag wordt apart vermeld op het orderbevestiging. De garantie bedraagt eenentwintig procent (21 %) van de prijs van het Voertuig met een minimum van vijfhonderd euro (500,00 EUR).

 

8.2.3. Na ontvangst van de benodigde bewijs- en exportdocumenten door MYWAYPRO, waarin wordt aangetoond dat de bestelling als export voor BTW-doeleinden geldt, wordt het bedrag van de garantie teruggestort op de bankrekening van de Klant en wordt de bestelling zonder BTW gefactureerd aan Klant.

 

8.3. Behalve in het geval van eigen bedrog of opzet, is MYWAYPRO niet aansprakelijk voor enige door de Klant geleden of opgelopen schade (inclusief maar niet beperkt tot de onmogelijkheid om het voertuig te registreren) als gevolg van of in verband met ontbrekende of onvolledige Voertuigdocumenten.

 

8.4. MYWAYPRO zal de Voertuigdocumenten naar het BTW-registratieland van de Klant sturen na ontvangst en validatie van het bewijs van de levering van het Voertuig(en) en na ontvangst van de volledige Aankoopprijs. De Klant blijft volledig verantwoordelijk voor de juiste verklaring van de aankoop aan de autoriteiten. De verantwoordelijkheid van MYWAYPRO zal in geen geval worden ingeschakeld voor een fout, vergissing of vergetelheid begaan door de Klant met betrekking tot de toepasselijke belastingen (BTW of enige andere belasting).

 

8.5. MYWAYPRO zal de Klant de vereiste documenten en certificaten via post versturen nadat MYWAYPRO de getekende ophalingsdocumenten (of indien van toepassing een CMR vrachtbrief) heeft ontvangen van de Klant. De Klant zal nagaan of zal hebben gecontroleerd dat hij alle noodzakelijke (Voertuig)documenten heeft ontvangen. Als de daaropvolgende verkoop van de Voertuigen door de Klant een wettelijke goedkeuring vereist of de uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant in het land waar de Klant de voertuigen verkoopt of wilt verkopen, is de Klant als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen van deze goedkeuring of toestemming. Toestemming om een Voertuig dat is gekocht bij MYWAYPRO in een bepaald land op de markt te brengen, wordt niet geïmpliceerd of verondersteld. MYWAYPRO zal een geredigeerde kopie van de factuur van zijn Leverancier van de voertuigen aan de Klant verstrekken, indien een rechter of een overheid dat beveelt.

 

9. VOERTUIGINFORMATIE

 

9.1. De Klant erkent en stemt ermee in dat hij als een professionele autohandelaar handelt met een grondige kennis van de sector van de tweedehandsauto's en de problemen die typisch zijn voor tweedehandsauto's en de tweedehandsbusiness.

 

9.2. Voertuiginformatie kan, afhankelijk van het Voertuig, bestaan uit een of meer soorten informatie, die elk duidelijk als zodanig op het Platform worden vermeld, inclusief de volgende informatie 

(i) de Voertuigbeschrijving inclusief technische opties en configuraties; en

(ii) schade rapporten en schade foto’s; en

(iii) commerciële foto’s van het interieur en exterieur van het Voertuig.

 

9.3. In geval van Previsionele Verkoop erkent en accepteert de Klant dat

9.3.1. MYWAYPRO’s commercieel voordelige aanbod met betrekking tot het Platform en de aanverwante diensten het voor MYWAYPRO onmogelijk maken om een gedetailleerde technische inspectie uit te voeren van elk Voertuig op het Platform, en om de verantwoordelijkheid in dat verband op zich te nemen. De Klant erkent en aanvaardt dat alle Voertuiginformatie gebaseerd is op de informatie verkregen van de Leverancier;

9.3.2. elk van deze soorten informatie op verschillende tijdstippen worden gemaakt of gecreëerd en geven als zodanig niet altijd een correcte weergave van de status van het voertuig op het moment dat de verkoop van het voertuig plaatsvindt.

 

9.4. De Klant erkent en aanvaardt dat om te bepalen of het Voertuig zoals het aan de Klant wordt geleverd, conform is, er alleen rekening wordt gehouden met het voertuigbeschrijving van MYWAYPRO. In geval van een conflict of dubbelzinnigheid tussen de voertuigbeschrijving van MYWAYPRO en een andere voertuiginformatie, heeft het Voertuigbeschrijving van MYWAYPRO altijd voorrang.

 

9.5. Voor zover wettelijk toegestaan, onverminderd artikel 11, en behalve in geval van eigen fraude of met opzet, is MYWAYPRO niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor enige verliezen en/ of schade die door de Klant worden geleden of opgelopen als gevolg van of in verband met een onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Voertuiginformatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, kilometerstand, schade, technische fouten, optionele extra's, kleur, bouwjaar, datum van eerste registratie, etc.).

 

10. PRODUCTGARANTIE

 

10.1. De Klant en MYWAYPRO zien af van alle wettelijke of andere vermoedens dat MYWAYPRO verborgen gebreken kende, totdat het tegendeel is bewezen. De garantie die van toepassing is op de door de Klant bestelde Voertuigen, is de garantie van de fabrikant die van toepassing is in het land waar de Voertuigen door MYWAYPRO zijn gekocht. De Klant aanvaardt de productgarantie die op de Voertuigen van toepassing is. De door de fabrikant van het product geboden garantie is mogelijk niet geldig in alle jurisdicties. De Klant zal garantieverzoeken direct richten aan de fabrikant van de Voertuigen of het lokale dealernetwerk. In elk geval zullen de Klant en derden geen aanspraak maken op garantie van MYWAYPRO buiten de garantie die door de fabrikant wordt geboden. De Voertuigen worden verkocht volgens de specificaties van de fabrikant. MYWAYPRO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke specificaties.

 

10.2. MYWAYPRO garandeert dat het Voertuig op de datum van levering in overeenstemming is met de Voertuigbeschrijving. Indien en voor zover een Voertuig niet voldoet aan deze garantie, zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 12, heeft MYWAYPRO het recht om een creditnota uit te geven voor dergelijke Voertuig ten belope van de redelijkerwijs geschatte waardeverlaging van het Voertuig als gevolg van de schade aan het Voertuig die niet was aangegeven in de Voertuigbeschrijving. In het geval MYWAYPRO een dergelijk tegoed verstrekt, is deze som het enige rechtsmiddel van de Klant.

 

10.3. De geldigheid van elke garantieclaim van de Klant is afhankelijk van de tijdige ontvangst van kennisgeving aan MYWAYPRO van een vermeende niet-conformiteit van het Voertuig met de beschrijving in overeenstemming met artikel 12.

 

10.4. De garantie in dit artikel 10 is exclusief en vervangt alle andere garanties, verklaringen, voorwaarden, dan wel uitdrukkelijk of impliciet, statutair, contractueel of anderszins, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid of geschiktheid voor eender welk doel.

 

10.5. De garantie in dit artikel 10 is niet van toepassing indien en voor zover de niet-conformiteit het gevolg is van (i) wijzigingen of andere werkzaamheden die door of namens de Klant aan het Voertuig zijn uitgevoerd; en/of (ii) gebruik van het Voertuig door of namens de Klant zonder redelijke zorgvuldigheid en vakkundigheid.

 

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 

11.1. Voor zover wettelijk toegestaan, onder voorbehoud van clausule 11.3, is de totale aansprakelijkheid van MYWAYPRO voor directe schade in ieder geval beperkt tot 10% van de Aangeboden Prijs van de bestelling door de Klant of 10.000 EUR, afhankelijk van welke het hoogst is.

 

11.2. Voor zover wettelijk toegestaan, is MYWAPRO niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verstoring van de bedrijfsvoering, vorderingen van derden en winstderving, verwachte besparingen of goodwill.

 

11.3. Geen van beide partijen sluit haar aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor (i) haar eigen bedrog of opzet; en/of (ii) enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt krachtens het toepasselijke recht (in welk geval de betreffende partij haar aansprakelijkheid niet afwijst of beperkt voor zover deze afwijzing of beperking niet is toegestaan krachtens het toepasselijke recht).

 

11.4. Voor zover wettelijk toegestaan sluit MYWAYPRO uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor verliezen die voortvloeien uit of verband houden met fraude door derden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het aantal afgelegde kilometers, de status van de marge en/of fraude met chassisnummers).

 

11.5. MYWAYPRO is niet gebonden aan typografische of materiële fouten op haar Website en haar Platform en heeft het recht om dergelijke fouten te corrigeren.

 

11.6. De Klant zal MYWAYPRO vrijwaren en schadeloosstellen voor elke claim van een derde met betrekking tot de door MYWAYPRO aan de Klant geleverde Voertuigen, waaronder garantieaanspraken van de klanten van de Klant.

 

12. CONFORMITEIT EN KLACHTEN

 

12.1. Bij aflevering van het Voertuig zal de Klant het Voertuig (laten) inspecteren en zich ervan vergewissen dat het Voertuig voldoet aan de Voertuigbeschrijving overeenkomstig artikel 7.6. Tijdens dergelijke inspectie, zal de Klant te allen tijde rekening houden met (i) het feit dat Klant een tweedehands voertuig heeft gekocht; (ii) de kilometerstand van het voertuig; en (iii) de eerste inschrijvingsdatum van het Voertuig. Gebreken in of schade aan onderdelen van het Voertuig geven Klant niet het recht om het Voertuig  in zijn geheel af te keuren.

 

12.2. Klachten over de Voertuigen dienen te worden ingediend met behulp van het MYWAYPRO klachtenformulier ingediend via info@mywaypro.be en ten aanzien van enig gebrek of schade die bij een redelijke controle (inspectie) bij aflevering zou blijken, dient op het ophalingsdocument of de CMR en/of vrachtbrief te worden vermeld.  Met betrekking tot een verborgen gebrek of schade, moet de Klant dit melden aan MYWAYPRO ten laatste vóór het verstrijken van een termijn van drie (3) dagen na de levering, of (ii) de Klant die maximum vijftig kilometer (50 km) na de levering van het voertuig heeft gereden.

 

12.3. Elke klacht moet grondig worden onderbouwd met alle bewijsstukken die nodig zijn om MYWAYPRO of een derde partij in staat te stellen de niet-conformiteit van het Voertuig vast te stellen. Voor eventuele uitwendige schade dient de Klant duidelijke foto's te verstrekken, samen met een schatting van de waarde van de schade(kosten). Voor technische problemen dient de Klant zo snel mogelijk daarna (en in geen geval meer dan één (1) week na het indienen van de klacht) een document van een officiële werkplaats of dealer aan MYWAYPRO voor te leggen waarin de technische schade wordt beschreven en de ID-nummers van de benodigde reserveonderdelen worden vermeld.

 

13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

13.1. Teksten, foto's, tekeningen, foto's, gegevens, namen, bedrijfsnamen, domeinnamen, handelsmerken, logo's en andere onderdelen zichtbaar op de Website zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht en zijn eigendom van MYWAYPRO of en  en haar informatieleveranciers.

 

13.2. Het is verboden de aangeboden gegevens op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, te verspreiden, openbaar te maken, te verzenden of te verkopen, of rechten met betrekking tot deze gegevens aan derden over te dragen of op enige andere wijze over te dragen, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van MYWAYPRO, op straffe van schadevergoeding.

 

14. GEGEVENSBESCHERMING

 

14.1. MYWAYPRO verzamelt informatie van haar klanten, waaronder de Klant, met het oog op de verwerking van klantbestellingen, het bijhouden van gegevens en om occasioneel klanten te informeren over promoties en commerciële informatie met betrekking tot MYWAYPRO en gerelateerde ondernemingen. De van klanten verzamelde informatie kan persoonlijke informatie bevatten, zoals e-mailadressen en andere contactgegevens van de werknemers van de Klant. De Klant stemt ermee in dat deze informatie voor die doeleinden wordt verwerkt. Op verzoek van de Klant zal MYWAYPRO toegang verlenen tot de persoonlijke informatie die is verzameld met betrekking tot werknemers van de Klant en deze informatie indien nodig corrigeren. MYWAYPRO zal redelijke voorzorgsmaatregelen treffen om de informatie die is verzameld van klanten te beschermen.

 

14.2. Alle persoonsgegevens die over de Klanten verzameld worden, worden conform de geldende wettelijke verplichtingen verwerkt. De S.A. WONDERCAR N.V., BCE 0876.849.514, Fabrieksstraat 61, 1930 Zaventem, is verantwoordelijk voor de behandeling van deze gegevens. Iedere vraag omtrent dit onderwerp kan schriftelijk gesteld  worden op het adres hierboven vermeld of kan ook elektronisch aanschreven worden via info@mywaypro.be.

 

14.3. Informatie over het type verwerkte gegevens, met welk doel ze worden verwerkt en welke uw rechten ter zake zijn (recht op toegang, recht op overdraagbaarheid van de gegevens, recht op rechtzetting, recht om vergeten te worden, recht om direct marketing te weigeren, recht om bij de bevoegde overheid een klacht in te dienen) kan bekomen worden door een schriftelijke aanvraag bij S.A. WONDERCAR N.V. Deze informatie kan ook worden geraadpleegd via https://www.mywaypro.be/nl/privacy-policy.

 

15. OVERMACHT

 

15.1. MYWAYPRO zal niet gehouden zijn aan de nakoming van haar verplichtingen indien en voor zover zij wordt verhinderd door omstandigheden buiten haar controle. Tot dergelijke omstandigheden behoren, zonder beperking, branden, explosies, natuurrampen en extreme weersomstandigheden zoals overstromingen, sneeuwstormen en aardbevingen, maar ook bijvoorbeeld gewapende conflicten, oorlog en terrorisme, oproer, lock-out, stakingen en uitsluitingen, epidemie, pandemie, ziekte, brand, verandering van transporttarieven, douanetarieven, overheidsmaatregelen in het algemeen, verbodsacties, te late levering door de Leverancier van MYWAYPRO of annulering van bestellingen door de Leverancier van MYWAYPRO, staking bij deze Leverancier of faillissement ervan, of de weigering om te leveren door Leveranciers van MYWAYPRO, tekort aan arbeidskrachten, tekort aan brandstof, vernieling van machines, of relevante verandering in toepasselijke wetgeving of fiscaal beleid enz.

 

15.2. Als MYWAYPRO haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met de Klant al gedeeltelijk is nagekomen op het moment dat een overmachtssituatie haar verhindert om haar verdere verplichtingen na te komen of als de overmachtstoestand de bestelling van de Klant slechts gedeeltelijk raakt, dan zal MYWAYPRO de bestelling uitvoeren voor zover mogelijk. Daarbij is de Klant verplicht om de ter beschikking gestelde Voertuigen te betalen en op te halen overeenkomstig artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden.

 

15.3. Indien MYWAYPRO na aanvaarding van de bestelling geconfronteerd wordt met een wijziging in omstandigheden die buiten haar controle liggen (inclusief maar niet beperkt tot de omstandigheden genoemd in artikel 15.1 van deze Algemene Voorwaarden) die de Aankoopprijs van de door de Klant bestelde Voertuigen beïnvloedt voor meer dan tien (10)% of de levertijd met meer dan drie (3) maanden beïnvloedt, dan kan MYWAYPRO contact opnemen met de Klant om een gewijzigde prijs aan te bieden voor de Voertuigen die door dergelijke omstandigheden en/of, onverminderd artikel 7.3 van deze Algemene Voorwaarden, door gewijzigde levertijden worden getroffen. Indien de Klant de nieuwe prijs of leveringsvoorwaarden die door MYWAYPRO worden aangeboden op grond van deze bepaling niet aanvaardt, hebben MYWAYPRO en de Klant het recht om de overeenkomst zonder vergoeding te beëindigen door schriftelijke kennisgeving voor zover deze betrekking heeft op de Voertuigen die door de wijziging in omstandigheden worden beïnvloed.

 

16. DIVERSEN

 

 

16.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden alle kennisgevingen, eisen en correspondentie door de Klant naar MYWAYPRO gestuurd per post naar WONDERCAR N.V., Fabrieksstraat 61, 1930 Zaventem, België of per e-mail naar het e-mailadres dat tijdens het registratieproces van het Platform aan de Klant is opgegeven.

 

16.2. MYWAYPRO heeft het recht een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien de Klant het faillissement aanvraagt, bescherming tegen schuldeisers vraagt (bvb. gerechtelijke reorganisatie), indien de Klant ontbonden wordt of indien beslag wordt gelegd op een materieel deel van de activa van de Klant, of indien MYWAYPRO redelijke gronden heeft om te geloven dat de Klant niet in staat zijn om de bestelling te betalen. In dat geval worden de vorderingen van MYWAYPRO van de Klant onmiddellijk opeisbaar.

 

16.3. De Klant en MYWAYPRO zijn onafhankelijke contractanten en de relatie die hierbij ontstaat wordt niet geacht die van opdrachtgever of agent te zijn. Geen enkele verkoop of verplichting van een van de partijen ten opzichte van een derde partij verbindt de andere partij op enigerlei wijze.

 

16.4. De Klant is niet gerechtigd deze Algemene Voorwaarden of om het even welke rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden aan enige andere partij over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MYWAYPRO. MYWAYPRO heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, of om het even welke rechten en verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden, over te dragen aan een derde in verband met een bedrijfsherstructurering, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fusie en/of overname.

 

16.5. De Klant is zich ervan bewust dat MYWAYPRO een handelaar is die afhankelijk is van externe leveranciers en marktomstandigheden voor de leveringen aan zijn klanten. MYWAYPRO oefent geen controle uit over leveringsschema's en haar Leveranciers. De Klant aanvaardt dat de artikelen 5.1, 7.2, 10, 11 en 15 van deze Algemene Voorwaarden een essentieel onderdeel vormen van de overeenkomst met MYWAYPRO.

 

16.6. Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar wordt bevonden door een bevoegde rechtbank, dan wordt die bepaling vervangen door de partijen door een geldige, wettige en uitvoerbare bepaling die de oorspronkelijke bedoeling zo dicht mogelijk benadert. Als de ongeldige, onwettige of niet-uitvoerbare bepaling niet op geldige manier kan worden vervangen, dan zal de betreffende bepaling geen effect hebben en worden geacht niet in deze Algemene Voorwaarden te zijn opgenomen, dit alles zonder de resterende bepaling in de Voorwaarden aan te tasten of ongeldig te maken.

 

16.7. Van de rechten en rechtsmiddelen van elke partij onder, of in verband met, deze Algemene Voorwaarden kan alleen afstand worden gedaan door een uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Een eventuele afwijzing zal alleen van toepassing zijn in het geval en voor het doeleinde waarvoor het is afgegeven.

 

16.8. Deze Algemene Voorwaarden, evenals alle andere of aanvullende overeenkomsten die zijn overeengekomen tussen MYWAYPRO en de Klant, worden beheerst door het Belgisch recht. De partijen sluiten de toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale verkoopovereenkomsten (CISG) en zijn protocollen uit. Met uitzondering van het recht van MYWAYPRO om voorlopige of verbodsmaatregelen te vorderen voor andere rechtbanken om haar rechten te vrijwaren, zullen alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden en enige andere of aanvullende overeenkomst die door MYWAYPRO en de Klant is overeengekomen, onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van Brussel.

 

16.9. Deze voorwaarden zijn op 16/04/2020 herzien.